<

I. Všeobecná ustanovení

1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího , internetového obchodu www.route66store.cz , se sídlem Holýšov , Luční 556 , 345 62 , IČO – 67097952 , DIČ – CZ7003182164 , zapsané dne 29.9.2004 na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj , územní pracoviště Plzeň-jih , Františkánská 18 , (dále jen „prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.

2) Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží.

3) Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
II. Záruka za jakost

1) Dokladem o záruce zakoupeného zboží je doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, cena, množství, číslo faktury atd.).

2) Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Lhůta je u nového zboží 24 měsíců.

3) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

4) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

5) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

6) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

III. Záruční podmínky

1) Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména neporušenost či poškození obalu).

2) Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

3) Veškeré nesrovnalosti je třeba vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Doporučujeme přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

4) Kupující reklamaci uplatní odesláním na adresu prodávajícího – Motošperky.cz , Luční 556 , Holýšov , 345 62 . .

5) Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, kopii dokladu o zakoupení, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (adresa, e-mail, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

6) Kupující si zvolí si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna za nové zboží, vrácení peněz).

7) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

8) mechanickým poškozením zboží,

9) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

10) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

11) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

12) zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

13) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
14) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady, v elektronické komunikaci).

15) Bude-li reklamace zamítnuta, může se kupující rozhodnout, zda požaduje a souhlasí s placenou opravou.

16) Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává, případně zajišťuje komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy.

17) Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího.

18) Bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že prodávající je oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady za diagnostiku vady a dopravu.

19) Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Vyřízení reklamace

1) Kupující – spotřebitel

a) V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

b) Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

c) Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2) Kupující – podnikatel

a) Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení

1) Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

2) Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

3) Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

4) V rámci uznané reklamace po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) bude prodávající vracet dobropisovanou částku prostřednictvím speciálních dárkových poukazů, s čímž kupující uzavřením kupní smlouvy vyslovuje souhlas.

5) Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

6) Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

7) Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

8) V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 30,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

9) Pokud si kupující nepřevezme zboží z vyřízené reklamace do 2 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VI. Závěrečná ustanovení

1) Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

2) Tento Reklamační řád je platný od 1.12. 2016.

3) Tento Reklamační řád je k dispozici v místě podnikání nebo jako dokument na www.route66store.cz .

Formuláře ke stažení - Česká republika

Formuláře ke stažení - Slovensko